วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

แผนแม่บทชุนชนพึ่งตนเอง หมายถึง แผนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เป็นกิจกรรมพัฒนาที่คนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ และพัฒนาชุมชนของคนเองให้เป็นไปตามความต้องการเป็นการกำหนดอนาคตหรือความมุ่งหวังของชุมชนว่า อยากให้เป็นอย่างที่เรามุ่งหวังได้อย่างไร และร่วมกันกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มาีร่วมมือกัน ซึ่งบางกิจกรรที่ชุมชนไม่สามารถทำเองได้ ก็ให้ประสานความร่วมมือขอความสนับสนุนหน่วยงานภายนอก และผลักดันแผนชุมชนเขาเป็นแผนองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพลิกฟื้นสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่อ่อนแอของชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน